6. Zorg

De menselijke maat terug in de zorg met meer ondersteuning voor mantelzorgers

De komende jaren komen er steeds meer taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op gemeenten af.  Van familieleden wordt steeds meer verwacht dat zij zich inzetten voor de huishoudelijke taken en verzorging van hun ouder(s) of andere familieleden. De gemeente heeft een grote rol in het ondersteunen van mantelzorgers.  De gemeente kan naast haar wettelijke taken vanuit de WMO ook mantelzorgers ondersteunen door hen woningen toe te wijzen in de buurt van degene die moet worden verzorgd of door toestemming te geven voor aanbouw van (tijdelijke) huisvesting van het familielid . De SWOW die taken op dit gebied heeft moet maximaal worden ondersteund. Niet zelden verlenen jongeren zorgtaken voor hun ouders. Zij moeten worden betrokken bij de zogenaamde keukentafel gesprekken waarin wordt besproken wat nodig is.