Door op 3 maart 2014

Van de fractie; een terugblik over de Raadsperiode 2010-2014.

Toen wij na de verkiezingen van maart 2010 met slechts één zetel in de Raad terugkeerden, kregen wij snel daarop een volgende teleurstelling te maken: D66 in euforie met 2 zetels in de Raad, verloochende de progressieve samenwerking, voor een plaats in de centrum rechtse coalitie met de VVD (8 zetels) en het CDA ( 4 zetels ). De VVD maakte, ook wat ‘overwinning’s dronken’, kenbaar goed met de PvdA te hebben samengewerkt, maar in tijden van bezuinigingen, ons als hinderlijk te ervaren. Het CDA liet het gebeuren.

Een College met twee VVD wethouders, Van Dijk en de Greef, een CDA wethouder, mevr. Dekker en een D66 wethouder Sanders werd snel gevormd. Overhaast bleek later. Verbazing gaf de portefeuille verdeling: vastgoedman De Greef weer op RO, Van Dijk combineerde Financiën met Sociale Zaken en Zorg, Sanders had een vederlichte portefeuille Onderwijs/ Jeugd. Alleen mevr. Dekkers portefeuille was weinig verrassend: Verkeer&Vervoer en Vrijwilligersbeleid. WWW (5 zetels), GL (1 zetel) en de PvdA vormden de oppositie.

Tijdens de installatie vergadering kwam VVD fractie leider Ooms met de opwekkende boodschap dat onze oppositie meer dan gewenst was en stelde wethouder Van Dijk, dat wij ons geen zorgen hoefden te maken: Sociale Zaken en de Zorg in combinatie met Financiën zijn bij hem in goede handen.

De GL fractie, Antoon Claassen en Norga Simons ( burgerraadslid ) en de PvdA fractie, Pim van de Locht en Jan van Noort, Dianca Berendsen en Herman de Bruijn ( burgerraadsleden ) vormden in de praktijk 1 gezamenlijke fractie en verdeelden het werk. Met WWW werd op specifieke onderwerpen samengewerkt. En dat bleek snel hoognodig. Met name het beleid van wethouder van Dijk baarde zorgen en riep om effectieve oppositie. Ondanks de door het grootste deel van de Raad gedragen adviezen ging hij stug door, voornamelijk gebaseerd op financiële en zogenaamde efficiency geïnspireerde overwegingen. Voorbeelden: geen loket meer voor de Sociale Dienst in Wassenaar, opheffing van de WMO raad zonder enig alternatief en als klap op de vuurpijl, aanbesteding van de huishoudelijke hulp volgens een veiling model.

Veel moest de PvdA met lede ogen aanzien, aangezien de coalitie van VVD, CDA en D66 telkens weer dat beleid goedkeurde. Maar de grens werd bereikt met de aanbesteding van de huishoudelijke hulp. Vlak voor het zomer reces van 2012 sprak een raadsmeerderheid zich uit voor een objectieve vergelijking tussen dit veiling model en een samenwerkingsmodel op kwaliteit gebaseerd, het Zeeuws model. Tijdens het zomerreces besteedde Van Dijk toch aan volgens het veilingmodel, hetgeen hij in september moest bezuren, toen dezelfde raadsmeerderheid besloot tot hantering van het Zeeuws model. En zo konden met name oudere cliënten hun vertrouwde hulp houden en werden de hulpen zelf volgens de CAO uitbetaald.

Inmiddels bleek de VVD fractie minder stabiel dan voor een dragende coalitiepartij wenselijk is. Ook de verhoudingen tussen die fractie en haar twee wethouders bleken niet altijd even harmonieus. Dit leidde tot 3 wisselingen in het fractie voorzitterschap, eerst voerde Ooms, toen Van Buuren en tenslotte Anouk van Eekelen die fractie aan.

Ook individuele raadsleden deden van zich spreken, Ben Paulides verliet de VVD fractie en begon voor zichzelf, mevr. Van der Velde halveerde de D66 fractie en sloot zich aan bij WWW.

Dat een en ander de bestuurlijk verhoudingen geen goed deed bleek ook nog eens uit een uit de hand gelopen nazit in februari 2012 en zijn nasleep, inclusief het voeren van processen tegen de gemeente, terwijl dat politiek bestuurlijk opgelost had dienen te worden.

In de loop van 2012 bleek dat wethouder Van Dijk niet alleen ongelukkig opereerde in de dossiers Zorg en Sociale Zaken, maar dat hij als wethouder Financiën ook nadrukkelijk tekort schoot in zijn toezichthoudende taak. Bij de regionale vuilophaler Avalex, die opeens miljoenen verliezen leed en lokaal bij de aanleg van de fietstunnel.

Dit resulteerde in moties van wantrouwen in november en december 2012, doch wat nog resteerde van de coalitie schaarde zich nog eenmaal om hem heen. De oppositie oordeelde wat milder over wethouder Dekker met een motie van treurnis, maar ook die haalde het niet.

Het summum van bestuurlijk onvermogen deed zich een week later voor. Het College struikelde over zijn eigen voeten. De twee VVD wethouders, nerveus door de afbrokkelende steun in de Raad, zegden hun vertrouwen in mevr. Dekker op en bliezen daarmee het College en de coalitie op.

De door de gemeente Wassenaar aangetrokken bestuurlijke adviseur in de persoon van ex PvdA senator Prof. Joop van den Berg adviseerde tot een zo breed mogelijke raadscoalitie met een zakencollege, bestaande uit wethouders van buiten Wassenaar. VVD, CDA, D66 en PvdA zetten hun partijpolitieke overwegingen opzij en steunden zijn de informatie/ formatie poging.

GL kon dit niet, omdat zij de VVD niet als betrouwbare factor kon zien. DLW van Paulides sloot zich op het laatste moment aan. WWW haakte op het laatste moment af, omdat de andere partners de wethouders kandidaat Henri Hendriks niet konden accepteren. Dit, omdat hij , toen nog de zeer zichtbare voorzitter van WWW, niet aan het criterium “van buiten” voldeed.

In februari 2013 kreeg Wassenaar dus een zaken College, met als voorzitter, de inmiddels voor een tweede termijn herbenoemde Burgemeester Hoekema. In het afgelopen jaar heeft dat College veel verloren tijd ingehaald, zo zijn een aantal bestemmingsplannen geregeld, het subsidiebeleid is helderder geworden en staan de 3 grote decentralisaties voor Werk en Inkomen, Zorg en Jeugd min of meer op de rails.

De decentralisatie Zorg blijft onze aandacht vragen omdat de opgelegde kortingen van bijv. 40% op de huishoudelijke hulp om extra instrumentarium vragen. Een motie van mij over de wenselijkheid van een inkomenstoets, gesteund door de CDA en GL, stuit zo kort voor de verkiezingen op verzet van D66, VVD , WWW en DLW. Het lijkt erop dat de vele tinten liberalen , die onze gemeente rijk is zo kort voor de verkiezingen geen kleur willen bekennen.

Voor de verkiezingen van 19 maart zien wij inderdaad een rijk palet aan min of meer liberale partijen, die grotendeels uit de VVD afkomstig zijn, zich als lokaal presenteren. WWW inmiddels 8 jaar in de Raad, DLW met het ex VVD raadslid Paulides als lijsttrekker, Passie voor Wassenaar van oud VVD lijsttrekker en fractievoorzitter Ooms en inmiddels de jongste loot : Hart voor Wassenaar van Henri Hendriks, die een jaar geleden nog voor WWW wethouder wilde worden.

Ik hoop dat de Wassenaarse burger hier nog wijs uit wordt en dat Wassenaar na de verkiezingen een op samenwerking gerichte Raad heeft, die het belang van de burgers voorop zet en een goed College kan vormen. Wassenaar verdient het. Als lijstduwer van de PvdA hoop ik dat van harte.