8 maart 2016

Leden maken waslijst voor gemeente

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben de PvdA-ers in Wassenaar veel onderwerpen aangedragen waarmee het gemeentebestuur zich bezig zou moeten houden. En natuurlijk hebben ze de fractie meegegeven welk standpunt die daarbij dient in te nemen. Het gaat om een permanente discussie binnen onze afdeling. Leden kunnen dus ook nu nog gewoon nieuwe onderwerpen aandragen of zich storten in een lopende discussie. De uitkomst daarvan kan deel uitmaken van het volgende verkiezingsprogramma. Onze secretaris, Ad van Schie, wist deze discussie tijdens de ledenvergadering in goede banen te leiden. En hij zorgde ook nog eens voor bruikbare notulen.  Dat deed hij door in telegramstijl onderstaande waslijst op  te stellen.

 
Waar willen we in 2016 aandacht aan besteden – besproken in de algemene ledenvergadering 18 februari 2016
De bespreking vond plaats aan de hand van onderstaande lijst me:

1. De vragen

en 2. De nieuwe onderwerpen.
1. Vragen
Structuurvisie

Gaat ervan uit dat Wassenaar af is. Groen houden oké maar niet stil staan. Aantal losse zaken moeten worden opgepakt.

Wassenaar groen houden / Valkenburg
Wassenaar wil buffer van 1500 meter groen. De PvdA e.a. willen bezien of er een compromis mogelijk is met lichte bebouwing t.o.v. dichte bebouwing van Katwijk. Alles in relatie tot onze wens van de gewenste sociale woningbouw.

Kerkehout
Met het huidige plan van ontsluiting Kerkehout t.b.v. calamiteiten ging de buurtvereniging akkoord. Voor ons verder geen rol.
Het Landschapsontwikkelingsplan heeft ingestemd met een wandelpad. In de samenstelling van de Groene tafel participeert de Stichting Horst en Weide.

Verkoop sociale huurwoningen
Woningbouwvereniging Willibrord doet hier niet aan mee. WBV doet het wel t.b.v. financiering renovatie (15% mag wettelijk worden verkocht). PvdA (met GL) houdt vast aan 30% sociale woningbouw en vraagt tevens aandacht voor betaalbare huurwoningen voor de middengroep.

Bus naar voorschoten
Dat de Bij-bus dit gaat doen is een gerucht. Mogelijk is de regiotaxi een serieuzere optie hoewel Wassenaar een beetje aan de rand van hun verzorgingsgebied ligt.

Fietstunnel
De lekke fietstunnel wordt door een onafhankelijk bureau onderzocht. Kosten onderzoek €15.000.-

Rolstoelvervoer
Rolstoelvervoer is niet efficiënt georganiseerd omdat belanghebbende partijen ieder voor hun eigen toko gaan. Kan de gemeente, die het volledig eens is met de verbeterpunten van de federatie voor ouderen, hierin met meer en minder subsidie geen rol spelen.

2. Nieuwe onderwerpen

Wonen
Havengebied: hiervoor nog geen plannen. Wonen in middensegment, ja voor betaalbare huurwoningen. Extra geld nieuwbouw sociale woningen, duurzaamheid

Strand
Bouwen: PvdA niet voor bouwen van woningen. Wel overwegen of meer permanente bebouwing voor standtenten, WRB en surf zinvol is.
Fietsenstalling: ja als het mogelijk is hiervoor een plek vrij te maken.

Windmolens
Windmolens in zee: PvdA moet duidelijk maken dat we (de gemeente) hier geen energie en geld meer in steekt.
Windmolens op het land/ Valkenburg: in principe niet tegen windmolens

Verkeer
Verkeerspetitie Groot Deijleroord: geen onderdeel verkeersplan, nieuwe aansluiting verplaats probleem naar andere buurt.
Algeheel verkeersplan: vastlopen verkeerspunt Rozenplein daarin opnemen.

Vuurwerkverbod
Vuurwerk is een oude traditie. Willen we dit veranderen dan zal met de hulp van de gemeente (vergelijk andere gemeenten) een nieuwe traditie moeten ontstaan.

Koopzondagen
VVD wil 52 koopzondagen, nu oneerlijke concurrentie met tuincentra en supermarkten. Het coalitieakkoord (met CDA) ,laat dit niet toe. Eén rustdag is prettig. Discussie moet voortschrijdend inzicht op dit punt opleveren.

PMD inzameling
Avalex propageert PMD inzameling. De gemeente, als enige in Avalex verband, wil dit nog bezien. Dus nu geen verplichting. Er vindt een omkering in denken plaats, naar alles scheiden bij de bron. Tegengeluiden zijn er ook. Gesignaleerd wordt aandacht voor de last voor ouderen (afstand) en ruimte voor opslag bij de bron.
Parkeertarief ’s avonds bij strand

Burgerparticipatie
Vraagt steeds meer aandacht en lijkt mode trend. Steeds meer aandacht voor het belang van de enkeling. De kern is dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten en wat de grenzen zijn van zeggenschap.

Subsidieverordening
Niet koppelen aan 3D

Vluchtelingen problematiek
Huidige inzet burgers en politiek is positief.

Ouderen
Aandacht voor de rol van de gemeentelijke overheid en buurtverenigingen m.b.t. mishandeling en vereenzaming van ouderen

Bestuurscultuur
Is overheid dienaar/ondersteunen of hindermacht van de inwoners?