29 november 2018, om 20:00, De Plataan, Enst Cazimirstraat 54 | De Plataan, Enst Cazimirstraat 54

Ledenvergadering

ROOD AAN DE SLAG  –  NOVEMBER 2018

 

 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  DONDERDAG 29 NOVEMBER 2018
 • Verslag afdelingsvergadering 20 september 2018
 • Werkplan 2019 PvdA – Wassenaar
 • Begroting PvdA afd Wassenaar 2019
 • Bestuur en fractie

 

UITNODIGING AFDELINGSVERGADERING

 

Donderdag 29 november 20.00 uur

>>>  DE PLATAAN, ERNST CASIMIRSTRAAT 54,  WASSENAAR <<<

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de afdelingsvergadering met de volgende agendapunten:           

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Verslag afdelingsvergadering 20 september 2018
 4. Werkplan 2019 PvdA afdeling Wassenaar
 5. Begroting PvdA afdeling Wassenaar 2019
 6. Kiezen lid kascontrolecommissie
 7. Rondvraag en sluiting

 

VERSLAG AFDELINGSVERGADERING PvdA – 20 september 2018

Aanwezig: 17 leden  Afwezig: 4x met bericht van verhindering

1. Opening door voorzitter Wilma Bergveld.

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Naar een andere manier van werken

Als voorbereiding van de bespreking van dit onderwerp is bij de agenda een ledenbrief gevoegd als gevolg van de bespreking van 1 september. Als vervolg hierop wordt een bespreekstuk uitgereikt (zie kader).

Doelen van de PvdA Wassenaar

1.      Uitoefenen politieke invloed

Via de eigen gemeenteraadsfractie

Door samen op te trekken met andere belangengroeperingen op gedeelde onderwerpen

2.      Betrokkenheid bij PvdA vergroten om de PvdA afdeling robuuster te maken

PvdA stemmers en sympathisanten interesseren in een partijlidmaatschap

Overige Wassenaarders verleiden tot een PvdA stem

Aanpak

Op een beperkt aantal sociaal democratische onderwerpen naar mensen toe gaan via wijkverenigingen en overige lokale organisaties om gezamenlijk met andere organisaties een discussieavond of een vorm van actie te organiseren. Bij de activiteit zal de PvdA zich samen met andere organisaties willen profileren om haar bekendheid te vergroten.

Hiervoor zoeken we naar een paar concrete onderwerpen op het gebied van bv. Zorg, Wonen, Armoede, of onderwijs. Voorbeelden zijn.

·         Wonen: sociale woningbouw / woningen speciaal voor de middeninkomens;

·         Armoede beleid- lobbyen voor Paauwpas (lokale Ooievaarspas voor minder vermogende);

·         Onderwijsaanbod in Wassenaar – gebrek aan VMBO-kader onderwijs.

Bij de keuze voor een onderwerp zullen we steeds af moeten vragen wat de toegevoegde waarde is en of het oppakken van het betreffende onderwerp helpt om de twee bovenaan de bladzijde genoemde doelen te bereiken.

Procesvoorstel

De vergadering formuleert een lijstje met mogelijke onderwerpen met een persoon die bereid is om inhoudelijk aanjager te zijn. Indien mogelijk formuleert de vergadering een prioriteit. Na de vergadering kiest het bestuur de komende maand uit het lijstje een eerste onderwerp om mee aan de slag te gaan.

Daarnaast stellen we voor om als praktische voorbereiding te inventariseren welke leden bij welke verenigingen / organisaties betrokken zijn.

 Discussie: De keuze van de onderwerpen wordt bepaald door wie er mee aan se slag wil. De voorkeur gaat uit naar samenwerking met andere groepen. Laten we klein beginnen dan kan het groeien. Op de vraag wat er leeft in de gemeente wordt aangegeven dat het bekend is (zie o.a. het verkiezingsprogramma). We moeten weten waar we willen volgen en waar leiden. Voor een scherpere activistische opstelling wordt niet gekozen. Wel maatschappelijke druk en publiciteit. Communicatie wordt als sleutel gezien voor betere resultaten.

Er worden in de discussie heel wat onderwerpen genoemd die prioriteit verdienen: armoede beleid, duurzaamheid, eenzaamheid, huisvesting voor starters / middeninkomens / ouderen (behoefte aan v/h “bejaardenhuizen”). Daarnaast onderwijs VMBO (praktijk onderwijs). Daarbij wil de PvdA een stem zijn voor hen die geen stem hebben.

Afgesproken wordt om de komende periode een keuze te maken en niet te lang wachten tot de volgende vergadering. Ook is het zinnig te inventariseren in welke omgeving onze leden actief zijn en hen erbij te betrekken. Om de drie maanden een bespreking heeft de voorkeur. N.B. Mogelijk is de volgende bijeenkomst te combineren met volgende noodzakelijke Ledenvergadering dit najaar.

3. Wijziging samenstelling bestuur.

Zoals aangegeven treden Wilma Bergveld, Ad van Schie en Pleun van den Dool af als bestuurslid.

Voorstel nieuwe bestuur: Jenneke Boerman voorzitter, Henk van Lierop secretaris, Hans Noordover penningmeester, Saskia Ball-Sanders bestuurslid. Van 3 niet aanwezige leden zijn steunbetuigingen ontvangen. De vergadering stemt onder applaus in met het voorstel. De aftredende bestuursleden worden met bloemen bedankt. Alvorens Wilma op deze laatste dag van de zomer de hamer aan Jenneke overdraagt geeft ze een overzicht van het vele werk dat de afgelopen 6 jaar is verzet. Van verkiezingen, jaarplannen, verslagen, ledenvergaderingen tot attenties.

4. Verslag afdelingsvergadering 17 februari 2018

Verslag wordt goedgekeurd, geen opmerkingen.

5. Van de fractie

Jan bedankt het oude bestuur voor hun  inzet. Hij is blij voor de PvdA met het zetelbehoud en zo kunnen we in de raad onze stem laten horen met een accent op de in bovenstaande discussie genoemde onderwerpen. Er is nog geen collegewerkprogramma. Over 2 weken moet de begroting klaar zijn waar nu aan wordt gewerkt.

6. Sluiting / Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De nieuwe voorzitter sluit de vergadering.

 

Werkplan 2019 PvdA afdeling Wassenaar

Inleiding

Het bestuur van de PvdA afdeling maakt een werkplan met de geplande activiteiten voor het komende jaar en een begroting die daarbij past. Beiden worden door de ledenvergadering vastgesteld.

Doelen van de PvdA Wassenaar voor jaar 2019

 1. Uitoefenen politieke invloed
 • Via de eigen gemeenteraadsfractie
 • Door samen op te trekken met andere belangengroeperingen op gedeelde onderwerpen
 1. Betrokkenheid bij PvdA vergroten om de PvdA afdeling robuuster te maken
 • PvdA stemmers en sympathisanten interesseren in een partijlidmaatschap
 • Overige Wassenaarders verleiden tot een PvdA stem

Aanpak

Op een beperkt aantal sociaal democratische onderwerpen naar mensen toe gaan via wijkverenigingen en overige lokale organisaties om gezamenlijk met andere organisaties een discussieavond of een vorm van actie te organiseren. Bij deze activiteit zal de PvdA zich samen met andere organisaties willen profileren om haar bekendheid te vergroten. Gezien de door de vergrijzing verwachte daling van het aantal leden wordt het meer dan vroeger van belang om de verbinding te zoeken met andere groepen en samen met hen op te trekken.

Provinciale Staten verkiezingen

Zoals besproken in de bijeenkomst op 1 september en de afdelingsvergadering van 20 september kiest de afdeling  er voor om geen uitgebreide campagne activiteiten te ontplooien voor de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en voor de Europese verkiezingen op 23 mei 2019.

Bestuur en leden

Voor de leden zijn er in 2019 vier afdelingsvergaderingen. Het streven is om het formele deel van deze vergaderingen kort te houden en meer tijd te besteden aan inhoudelijke en interessante onderwerpen. Tijdens deze laatste onderwerpen zijn de bijeenkomsten voor een ieder toegankelijk. Het is een goede traditie om een  “receptieachtige” bijeenkomst op/rond 1 mei te houden. Een actuele Rood aan de Slag komt twee maal uit, gekoppeld aan twee afdelingsvergaderingen.

Bestuur en fractie

De fractie (raadslid en burgerraadsleden) zijn het gezicht van de PvdA Wassenaar naar buiten. Het bestuur zal met of namens de leden de fractie ondersteunen. Belangrijke inhoudelijke onderwerpen voor 2019 blijven onder andere: Sociale woningbouw, Jongerenbeleid, uitvoering van het sociaal beleid, fusie, Ombudsteam.

Er zullen ten minste 10 bestuursvergaderingen worden gehouden. Eén keer per twee maanden zal een fractielid aanschuiven bij de bestuursvergadering. Daarnaast zal de fractie eens per twee maanden een koffie bijeenkomst op zaterdagochtend houden. Hierbij zullen ook bestuursleden aanwezig zijn.

De PvdA zit in de oppositie. Ook in die rol zal de PvdA fractie regelmatig de samenwerking met andere partijen opzoeken. Het bestuur zal vooral contact willen houden met het bestuur van Groen Links Wassenaar.

De contacten met de PvdA Voorschoten en met de PvdA afdelingen in de regio (Haaglanden) worden voortgezet.

Financiën

In jaar 2019 zal er weer een afdracht vanuit de landelijke partij naar de afdeling plaatsvinden. Het bestuur vindt het verstandig om geleidelijk in te teren op het eigen vermogen van de afdeling, dat relatief groot is in verhouding tot  het ledental en het activiteitenniveau van de afdeling. De geraamde kosten van de activiteiten die gepland zijn voor 2019 zijn bescheiden doordat er geen grote campagne activiteiten zullen zijn.

Eén algemene hoofdlijn!       Meer leden en actieve vrijwilligers!

Dit is een langlopende hoofdlijn; maar van levensbelang. Mocht je ideeën hebben hoe je een bijdrage kunt leveren aan de PvdA Wassenaar, neem contact op met één van de bestuursleden. Ongetwijfeld is er een activiteit te vinden, die je op ’t lijf geschreven is!! Graag zouden we het ledenaantal in 2019 zien groeien.

 

Begroting PvdA afdeling Wassenaar 2019

 

Inkomsten                                                             Bedrag             Toelichting

Overige ontvangsten                                          € 147,20           Onttrekking uit eigen vermogen

Afdracht van Partijbureau                                 € 477,80

Totaal                                                                 € 625,00

 

Uitgaven                                                                 Bedrag             Toelichting

Vergaderkosten                                                   € 260,00          4x ledenvergadering

Promotie/campagne                                           € 125,00           Nieuwjaarsadvertentie

Bankkosten                                                           €  40,00

Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA   € 200,00          Nieuwjaarsborrel + 1 mei bijeenkomst

Totaal                                                                 € 625,00

 

Opmerking:  de kosten voor de Nieuwjaarsadvertentie, Nieuwjaarsborrel en de 1 mei bijeenkomst worden gedeeld door de afdeling en de fractie.

Vanuit het fractiebudget wordt eenzelfde bedrag verwacht als hier genoemd.

 

BESTUUR EN FRACTIE

Bestuur:

Jenneke Boerman (voorzitter)                                              jenneke.boerman@xs4all.nl

Henk van Lierop (secretaris)                                                 h.vanlierop@hccnet.nl

Hans Noordover (penningmeester)  tel: 5110313             hans.noordover@casema.nl

Saskia Sanders (bestuurslid)

 Fractie:

Jan van Noort (fractievoorzitter)

Henri van Smirren (burgerraadslid)

Inge Bunte (burgerraadslid)

Secretariaatsadres:   Katwijkseweg 39, 2242 PD  Wassenaar

 

PvdA – OMBUDSTEAM Wassenaar:            tel: 06 – 2220 6859

 

Website:                                                        www.wassenaar.pvda.nl

 

Banknummer PvdA-afdeling Wassenaar     NL10 RABO 0383 5317 64  

t.n.v. Partij van de Arbeid Wassenaar